6.7.54

3 PL (Third Party Logistics)/ reference คุณ วิชชุ สังกรธนกิจ

โลจิสติกส์คืออะไร?
  กระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการไหลของสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด โลจิสติกส์เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น
  กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ประกอบด้วย 1) การขนส่ง 2) สินค้าคงคลัง 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ยังรวมกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การจัดการด้านโกดังสินค้า การยกขน การหีบห่อ การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดการด้านข้อมูล เป็นต้น
ประเภทของ Third Party Logistics service provider
1 Transportation Brokers
2 Freight Forwarders
3 Shippers’ Association
4 Third Parties

Transportation Brokers
 บริษัทที่ให้บริการทั้งเป็น shipper และ carrier โดยวางแผนและประสานงานการขนส่งผลิตภัณฑ์
Freight Forwarders
 องค์กรที่รวบรวมการขนส่งขนาดเล็กจากซัพพลายเออร์หลายๆ ราย จากหลายๆ สถานที่เพื่อเป็นการขนส่งขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งเพื่อลดต้นทุน
Shippers’ Association
  สมาคมที่ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมการขนส่งขนาดเล็ก ให้เป็นการขนส่งเต็มคันรถสำหรับบริษัทในสมาชิก
Third Parties
 บริษัทที่ให้บริการการประสานงานและบริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้กับลูกค้า บางบริษัทขนาดใหญ่ได้ outsource กิจกรรมทางโลจิสติกส์ให้บริษัท Third parties เป็นผู้บริหารงาน
Third Party Logistics Service Provider
-เรียกกันสั้น ๆ ว่า 3 PL
-หน่วยงานภายนอกที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านโลจิสติกส์แก่องค์กรต่าง ๆ
-ไม่เป็นเจ้าของอุปกรณ์การขนส่งเอง
-ให้บริการในการเป็นพันธมิตรการค้าผู้ขนส่ง
-อาจจะมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ บริการตั้งแต่การบรรจุ, การรวมรวมสินค้า, การประกันภัย, การขนส่งที่ศูนย์จัดส่งและกระจายสินค้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้รับในต่างประเทศ

ระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์

ผลิตภัณฑ์และบริการของ 3 PL      

 บริการด้านการขนส่งสินค้า
บริการด้านการบริหารคลังสินค้า
บริการด้านระบบการจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์ครบวงจร


บริการด้านการขนส่งสินค้า
 1.1 การขนส่งทางน้ำ (Sea Freight)
บริการจัดหาระวางสินค้า ทั้งแบบเต็มตู้ (FCL) และไม่เต็มตู้ (LCL)
บริการจัดหาระวางสินค้า ทั้งแบบที่เป็นชิ้นและแบบเทกอง
บริการจัดส่งสินค้าประเภทพิเศษ เช่น สินค้าที่มีจำนวนมาก เครื่องจักรขนาดใหญ่ (รวมถึงการบรรทุกและการขนถ่ายสินค้า)

 บริการด้านการขนส่งสินค้า
 1.2   การขนส่งทางอากาศ (Air Freight)
 การบริการจัดส่งสินค้าแบบ Door to Door และบริการจัดส่งสินค้าโดยเที่ยวบินตรงถึงปลายทาง ด้วยสายการบินชั้นนำที่เชื่อถือได้
 1.3  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation)
 การบริการการขนส่งทางบกจากคลังสินค้าของลูกค้าจนต่อเนื่องไปถึงการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งทางอากาศ  และอาจบริการขนส่งทางบกต่อจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย    
 1.4   การบริการเดินพิธีการศุลกากร (Custom Clearance)
บริการรับเป็นตัวแทนติดต่อผ่านพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก ทั้งทางเรือและทางอากาศ ผ่านระบบ EDI โดยตัวแทนออกของที่มีความความชำนาญเป็นพิเศษ
การให้บริการด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากรทุกประเภท
รับดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองต่าง ๆ อาทิเช่น Certificate of Origin (Form A, Form D)
รับจัดเตรียมและดำเนินการยื่นเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรและการส่งเสริมการลงทุน
รับดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัยรับดำเนินพิธีการขอคืนอากรและการขอเงินชดเชยการส่งออก รวมทั้งการขอคืนเงินอากรทุกประเภท
รับดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบของ BOI ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

2 บริการด้านการบริหารคลังสินค้า
 บริการด้านการบริหารคลังสินค้า ด้วยทีมงานของ 3 PLที่มีความเชี่ยวชาญและระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสูง พร้อมให้บริการ ทั้งแก่ลูกค้าที่มีคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเอง หรืออาจเป็นบริการรับจัดเก็บและกระจายสินค้าโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและสถานีขนส่งสินค้าของบริษัท  ซึ่งขอบเขตการบริการอาจจะรวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้าและการขนส่ง

ลักษณะการบริการด้านการบริหารคลังสินค้า
การออกแบบคลังสินค้า
การออกแบบเครื่องมือและระบบขนย้ายสินค้า
การปรับปรุงการดำเนินงานในคลังสินค้า
การใช้พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การวัดผลความมีประสิทธิภาพในการทำงาน
การรวมเข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า
3 บริการด้านระบบการจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์ครบวงจร
 บริการด้านระบบการจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์แบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะเป็นการออกแบบและวางแผนระบบซัพพลายเชน หรือระบบการจัดการลอจิสติกส์ ให้เหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ระบบจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 จุดเด่น


3.1 จุดเด่นของระบบการจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์ครบวงจร
เพิ่มความสามารถในการควบคุมสินค้าคงคลังระบบช่วยในการค้นหาสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบทั้งปริมาณและสถานที่เก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความถูกต้องในการหยิบสินค้าและการส่งสินค้าด้วยชนิดและปริมาณที่ถูกต้องตามรายการการสั่งซื้อ สามารถรักษาหรือแม้กระทั่งเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากแรงงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเมื่อระบบให้ความถูกต้องแม่นยำในการค้นหาและการหยิบสินค้าในคลัง  

ข้อดีของการให้บริการ 3PL  


สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งและคลังสินค้าได้ประมาณ 15-20%
สามารถลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคลงได้ประมาณ 10-20%

กรณีศึกษาของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยและการลงทุนจากต่างชาติ

      


ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจ 3 PL ของไทย
  ขาดแผนการระยะยาว (Long Term Vision)
  การแข่งขันด้านราคาสูง
  ชื่อเสียงของบริษัทต่างชาติ (Reputation)
  ปัญหาเรื่องแหล่งทุน
  การลงทุนด้านระบบ IT และ Database ค่อนข้างสูง
  ลูกค้าขาดความเข้าใจในธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์  โดยเฉพาะ SME


แนวทางการแก้ปัญหาของธุรกิจ 3 PL ในประเทศไทย
  รัฐบาลควรกำหนดมาตราการจูงใจให้มีการลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น  เช่นมาตราการ   สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ 3 PL
  พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายพันธมิตรของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนด้วยการใช้ ทรัพยากรข้อมูลร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  ส่งเสริมให้ SME มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์
  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์

DHL case study

วัฒนธรรมองค์กร
ของดีเอชแอลช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งให้เราก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง จุดมุ่งหมายนี้นับเป็นพันธกิจที่ทุกคนในดีเอชแอลมีต่อผู้ถือหุ้นของเรา วัฒนธรรมองค์กรของดีเอชแอลช่วยผสานความเป็นเลิศและวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของบริษัทในเครือแต่ละแห่งของเราเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในภาพรวม  ดีเอชแอลยึดมั่นในค่านิยมต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในวัฒนธรรมองค์กรนี้ ค่านิยมเหล่านี้นับเป็น ความท้าทาย และในขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางที่เรายึดปฏิบัติด้วยเช่นกัน ค่านิยมเหล่านี้ส่งเสริมให้บริษัทของเรามีพัฒนาการทางธุรกิจ ในขณะที่ดีเอชแอลเราและค่านิยมเหล่านี้ที่มีการพัฒนาไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง


ภารกิจ
การพัฒนาโซลูชั่นทางด้านลอจิสติกส์ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับรองรับความต้องการของแต่ละภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก ตรงกับความต้องการด้านการจัดการโปรแกรมของลูกค้า ตลอดจนการจัดการคลังสินค้าและระบบการกระจายสินค้า

ข้อมูลทั่วไป
ผู้นำอันดับ 1 ในด้านการขนส่งและลอจิสติกส์
DHL คือ ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการขนส่งด่วนระหว่าง ประเทศ การขนส่งทางบกและทางอากาศ และยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในการขนส่งทางทะเลและลอจิสติกส์
DHL ให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การจัดส่งเอกสารด่วนไปจนถึงการบริหารซัพพลายเชน
สำหรับในประเทศไทยด้านโลจิสติกส์  ใช้เงินลงทุน 115 ล้านบาท


Top 5 ของผู้ให้บริการระดับโลก


จุดเด่นในการให้บริการของ DHL

1   สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะกับสภาพธุรกิจ
2.   มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางฝ่ายให้บริการส่วนภูมิภาค
3.   มีการประเมินวัดผลตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ โดยมีการรายงานผลการบริการสารสนเทศโดยละเอียด
4.   มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.   มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
6.   ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสารสนเทศชั้นนำเพื่อให้บริการ
7   ดำเนินการด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน BS15000 ให้บริการ ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของสถาบัน  Institute of IT Service Management
8.  สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพด้วยระบบ บริหาร ITSMF (IT Service Management Forum)
9.  มีระบบบริหารจัดการระบบ ITSMF ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับรางวัล ITSMF Innovation winners 2003

 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจของ DHL

 DHL ได้เปิดศูนย์การขนส่งทางอากาศ ที่ลงทุนไปกว่า 16 ล้าน US$ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเชื่อมโยงด้านการค้าระหว่างออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก โดยOceania hub ของ DHL มีพื้นที่กว่า 5,900 ตารางเมตร ซึ่งได้รวมเอาโกดังสินค้าที่มีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ที่สามารถรองรับเครื่องบินลำเลียงสินค้า 50 เที่ยวบิน และ ตู้สินค้ากว่า 20,000 ตู้ภายใน 1 วัน
  DHL เชื่อมั่นว่า Oceania hub นี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริการการขนส่งในเส้นทางระหว่างซิดนีย์และเมลเบิรนน์

ระบบ IT Solution ของ DHL (Thailand)
  EDI (Electronic Data Interchange)
 เป็นระบบออนไลด์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชิปเม้นท์ และรายละเอียดการขนส่ง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จ ซึ่งจะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังระบบของลูกค้า
DHL Web Shipping
 เป็นเครื่องมือสำหรับการขนส่งด่วนออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารการขนส่งล่วงหน้า นัดหมายรับสินค้า จัดเก็บที่อยู่ติดต่อ และติดตามสถานะสินค้าของลูกค้า

ข้อเสนอแนะการให้บริการ    ด้วยสภาวะปัจจุบันของธุรกิจด้านลอจิสติคส์ ที่มีการแข่งขันค่อนค้าง รุนแรงทำให้ดีเอชแอลต้องปรับกลยุทธ์ด้านการบริการอย่างต่อเนื่อ
  การให้บริการแบบ one stop service
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล/เทคนิคและการตลาด
  เปิดศูนย์บริการเพื่อเน้นความสะดวกให้ลูกค้าได้หลายทาง เช่น Internet  และ telephone
  เพิ่มศักยภาพบริการด้านไอทีแบบครบวงจร

Law & Regulation
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Third-Party Logistics Service Provider จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2 กฎหมายด้านการขนส่ง

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจส่งออกทั้งหมดรวมถึงพิกัดสินค้า ระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งออก อัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่งออกภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้
ตัวอย่างกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  -  กฎหมายการค้าประเภทของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึก
 -  กฎหมายการค้าประเภทอาหารแช่แข็ง
 -  กฎหมายการค้าประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า
 -  กฎหมายการค้าประเภทอื่น ๆ
 -  กฏหมายด้านภาษีขาเข้าและขาออก
กฎหมายด้านการขนส่ง
2.1 กฎหมายด้านการขนส่งทางบก
  
 - พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 - พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมมาตรฐานการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497
 - และอื่น ๆ
2.2 กฎหมายด้านการขนส่งทางน้ำ
 - พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534
 - พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
 - พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
 - และอื่น ๆ

2.3 กฎหมายด้านการขนส่งทางอากาศ
 - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
 - พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2522
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 2521
 - และอื่น ๆ

2.4 กฎหมายด้านการขนส่งตอเนื่องหลายรูปแบบ
 - พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 3 ความคิดเห็น:

  1. จะแปะมั่วๆ แล้วเขียนสั่วๆมาแบบนี้ไม่ได้

    ตอบลบ
  2. ควย เขียน ควย ไร มึง ปันยาอ่อน

    ตอบลบ
  3. เขียนมั่วไอ้เหี้ย ทำตัวเป็นกูรูแต่ความรู้มึงยังไม่แตกชาน

    ตอบลบ