20.6.54

Green logistics

นิยามของ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ green logistics การบริหารจัดการ Logistics คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโลจิสติกส์ ตั้งแต่การรับเข้า การผลิตและแปรรูป การเก็บรักษาสินค้า การขนส่งสู้แหล่งกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า. ส่วน Green logistics คือ การให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม แทนที่จะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว


แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Green logistics จะเกี่ยวข้องกับ
1. Eco-drive: การสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ของหนักงานขับรถบรรทุกเพื่อลดสภาวะการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง และการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะไม่ปล่อยไอสียรบกวนสิ่งแวดล้อม 
2. Backhaul and full truck load:
เกี่ยวข้องกับการจัดการใช้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและการบรรทุกสิน ค้าให้เต็มรถแต่ต้องไม่เกินพิกัดน้ำหนักที่กกหมายกำหนด เพราะการที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินพื้น ถนนรองรับได้ ก็ถือเป็นการทำงายสิ่งแวดเช่นกัน
3. Eco- packing:
4. modal shift:
เป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อกับการละเลีองสินค้าที่นำกัลมาใช้ใหม่ได้และ หรือนำกลับมา recycle ในกระบวนการผลิตใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่โหมดที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาครัฐที่ต้องเร่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่ทางน้ำ และทางชายฝั่งทะเล

กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถทำ green logistics ได้ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุกิจ
1. paperless กระบวนการจัดซื้อจัดหา การนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัด?ื้อจัดหาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและระหว่าง?งค์กร จะทำให้ลดขั้นตอนด้านเอกสาร ลดขึ้นตอนความผิดพลาดของการผลิต
2. E-invoice เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าแล้ว คำสั่งซื้อจะเชื่อมต่อไปยังผู้ผลิตว่ามีความ?้องการสินค้ารรายการใด เพื่อเตรียมสั่งวัตถุดิบแลัผลิตสินค้าได้ตามเวลา
3. End of life กระบวนการผลิตจะต้องปรับปรุงประสิทธภาพให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการออกแบบผลุตภัณฑ์จนกระทั่งหมดอายุการใช้งาน
4. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดของเสียต่อสิ่งแวดลอมให้น้อยที่สุด
5. Transportation ให้ความสำคัญกับการจัดตารางเวลา และการวางแผนขนส่งในแต่ละ เที่ยวเพื่อไม่ให่รถวิ่งเที่ยวเปล่า การจัดเรียงสินค้าให้เต็มคันในการ ขนส่งแต่ละเส้นทาง รับส่งเส้นทางเดียว ดังนั้นการช่วยลดการใช้รถ บรรทุกขนส่งสินค้าก้เท่ากับช่วยลดคาร์บอนไดออกไวด์และรักษาสิ่ง แวดล้อมระยะยาวไปพร้อมๆ กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น